top of page

Stymulacja śródmięśniowa (dry needling)

Price

1515

Duration

6-10.06.2024

Enroll

About the Course

Cele kursu:

1) nauka badania manualnego i określenie wzorca zaburzenia mięśniowopowięziowego, w tym wzorca przeciążeniowego, kompensacyjnego i neurogennego; 2) nauka planowania i wykonania stymulacji śródmięśniowej (dry needling).  Zakres wiedzy teoretycznej:  W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę: 1) patoneurofizjologia punktów spustowych; 2) mechanizmy bólu lokalnego i rzutowanego z układu mięśniowo-powięziowego; 3) mechanizmy powstawania i utrzymywania się zespołów bólu mięśniowopowięziowego; 4) współwystępowanie dysfunkcji somatycznych, trzewnych i autonomicznych; 5) zaburzenia czynności narządu ruchu wyrażone patologiczną aktywnością tkankową; 6) zaburzenia czynności narządów wewnętrznych wyrażone patologiczną czynnościowo aktywnością tkankową;   7) zaawansowane elementy badania i wnioskowania klinicznego punktów spustowych; 8) podstawy oddziaływania, metodyka zabiegów oraz bezpieczeństwo zabiegów; 9) techniki palpacji, badania i stymulacji śródmięśniowej (dry needling). Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć umiejętności: 1) przeprowadzenia wywiadu i badania klinicznego w kontekście mięśniowopowięziowych zespołów bólowych; 2) różnicowania dysfunkcji i patologii somatycznych, trzewnych i autonomicznych w kontekście mięśniowo-powięziowych zespołów bólowych; 3) rozpoznawania wzorca rzutowanego bólu mięśniowo-powięziowego; 4) przeprowadzenia badania manualnego i określenie wzorca zaburzenia mięśniowo-powięziowego, w tym wzorca przeciążeniowego, kompensacyjnego i neurogennego; 5) planowania i wykonania stymulacji śródmięśniowej (dry needling).

Czas trwania kursu: 40 godzin dydaktycznych (5 dni roboczych)


Forma realizacji kursu: stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Your Instructor

bottom of page