top of page

Prawo medyczne, online

Price

Duration

7-8.09.2024

Enroll

About the Course

Cel kursu:

1) oczekuje się, że osoba specjalizująca się po ukończeniu kursu wykaże się znajomością podstawowych przepisów prawa w zakresie wykonywania zawodu fizjoterapeuty oraz odpowiedzialnośc .Zakres wymaganej wiedzy: 1) zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej; 2) zasady wykonywania działalności leczniczej; 3) świadczenia zdrowotne; 4) podmioty lecznicze – rejestracja, zasady działania, szpitale kliniczne, nadzór; 5) nadzór specjalistyczny i kontrole; 6) zasady wykonywania zawodu fizjoterapeuty; 7) definicja zawodu fizjoterapeuty; 8) prawo wykonywania zawodu; 9) uprawnienia i obowiązki zawodowe fizjoterapeuty; 10) kwalifikacje zawodowe; 11) eksperyment medyczny; 12) zasady prowadzenia badań klinicznych; 13) dokumentacja medyczna; 14) prawa pacjenta a powinności fizjoterapeuty; 15) zasady powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego; 16) prawa i obowiązki osoby ubezpieczonej i lekarza ubezpieczenia zdrowotnego; 17) organizacja udzielania i zakres świadczeń z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego; 18) dokumentacja związana z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej; 19) odpowiedzialność prawna fizjoterapeuty – karna, cywilna, zawodowa; 20) odpowiedzialność karna (nieudzielenie pomocy, działanie bez zgody, naruszenie tajemnicy); 21) odpowiedzialność cywilna (ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej).


Czas trwania kursu: 16 godzin dydaktycznych (2 dni robocze)


Forma realizacji kursu: z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Your Instructor

bottom of page