top of page

Polityka społeczna i zdrowie publiczne, 8h, online

Price

Duration

07.07.2024

Enroll

About the Course

Cele kursu:

1) poznanie koncepcji zdrowia publicznego i jego miejsca w ochronie zdrowia; 2) określenie zadań fizjoterapeuty w stosunku do założeń polityki zdrowotnej i społecznej; 3) poznanie związków i zależności między polityką gospodarczą a polityką społeczną i zdrowotną; 4) realizowanie i koordynacja działań promujących zdrowie. Zakres wiedzy teoretycznej:  W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę: 1) organizacja ochrony zdrowia w Polsce; 2) zdrowie publiczne w ochronie zdrowia; 3) kierunki polityki zdrowotnej; 4) wskaźniki stanu zdrowia; 5) główne zagrożenia zdrowia; 6) uwarunkowania zdrowia; 7) demograficzne uwarunkowania polityki społecznej; 8) polityka prorodzinna państwa; 9) budowa i realizacja programów pomocniczych.

Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć umiejętności: 1) przedstawienia sytuacji epidemiologicznej regionu i kraju; 2) przedstawienia związku między polityką społeczną a zdrowotną; 3) eliminowania zagrożeń zdrowia; 4) formułowania oferty i przygotowania programów promocyjnych usług fizjoterapeutycznych dla określonego odbiorcy; 5) określenia kierunku polityki zdrowotnej, społecznej regionu i kraju; 6) podejmowania działań na rzecz zdrowia.

Czas trwania kursu: 8 godzin dydaktycznych (1 dzień roboczy)


Forma realizacji kursu: z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Your Instructor

bottom of page