top of page

Organizacja i zarządzanie zasobami ludzkimi

Price

550

Duration

22.06.2024

Enroll

About the Course

Cele kursu:

1) sprawne organizowanie i skuteczne zarządzanie zasobami ludzkimi w fizjoterapii; 2) rozwiązywanie problemów i wprowadzanie zmian organizacyjnych; 3) poznanie technik badania i usprawniania pracy; 4) podnoszenie jakości opieki zdrowotnej dla potrzeb fizjoterapii; 5) ocena kompetencji zawodowych. Zakres wiedzy teoretycznej: W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę: 1) zarządzanie; 2) misja, cel i struktura organizacji; 3) kierowanie zasobami ludzkimi; 4) organizacja pracy zespołu fizjoterapeutów; 5) wartościowanie pracy; 6) ekonomika ochrony zdrowia: podaż, popyt, rynek; 7) finansowanie świadczeń zdrowotnych; 8) podstawy opracowania budżetu jednostki; 9) marketing w ochronie zdrowia. Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć umiejętności: 1) współuczestniczenia w tworzeniu i/lub doskonaleniu struktur organizacyjnych zakładu; 2) konsultowania i doradzania w sprawach związanych z wykonywaniem pracy fizjoterapeuty; 3) planowania, organizowania, nadzorowania i oceniania działania własnego i podległego zespołu; 4) współpracy w zespole terapeutycznym, podejmowania decyzji; 5) określania zapotrzebowania na usługi fizjoterapeutyczne na podstawie uwarunkowań demograficznych, epidemiologicznych, geograficznych i społecznych; 6) planowania usług w aspekcie popytu, podaży i posiadanych środków; 7) zarządzania świadczeniami zdrowotnymi monitorując i racjonalizując koszty; 8) przygotowywania planów finansowych świadczeń fizjoterapeutycznych; 9) dokonywania wyboru technologii medycznych spełniających wymogi jakości a nie generujących kosztów; 10) budowania standardów i kryteriów oceny jakości opieki; 11) monitorowania jakości opieki fizjoterapeutycznej; 12) oceniania kompetencji zawodowych fizjoterapeutów.


Czas trwania kursu: 8 godzin dydaktycznych (1 dzień roboczy)


Forma realizacji kursu: stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.


Your Instructor

bottom of page