top of page

Metody neurofizjologiczne np. PNF, Bobath, neuromobilizacje

Price

1515

Duration

21-25.11.2024

Enroll

About the Course

Cele kursu:

1) rozwijanie umiejętności w zakresie oceny i analizy problemów chorych neurologicznych; 2) rozwijanie umiejętności skutecznego stosowania technik fizjoterapeutycznych w rehabilitacji pacjentów neurologicznych; 3) tworzenie racjonalnego i zintegrowanego programu terapeutycznego dla pacjenta, zgodnego z zasadami ICF, w oparciu o wywiad, badanie kliniczne, wyniki testów, oczekiwań zainteresowanego lub jego opiekunów. .Zakres wiedzy teoretycznej:  W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę: 1) metody diagnostyczne stosowane w rehabilitacji neurologicznej z wykorzystaniem sprzętu medycznego EEG, EMG, ustalenie procesu patologicznego; 2) dobór i modyfikacja technik w zależności od objawów w badaniu klinicznym pacjenta neurologicznego; 3) metody specjalne w rehabilitacji neurologicznej (m.in. Bobath dla dorosłych, PNF, metoda wymuszania ruchu (CIT), neuromobilizacje); 4) problematyka neurorehabilitacji po urazach oraz w wybranych jednostkach chorobowych np: stwardnienie rozsiane, choroba Parkinsona, choroby rdzenia kręgowego, choroby i uszkodzenia nerwów obwodowych; 5) analiza piśmiennictwa naukowego dotyczącego skuteczności terapii w omawianych jednostkach chorobowych.

Wykaz umiejętności praktycznych: 

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć: 1) umiejętność interpretacji opisu badania EEG dla potrzeb planowania fizjoterapii; 2) umiejętność interpretacji opisu badania EMG przygotowanego przez specjalistów (radiologów); 3) badanie pacjenta, procedury testujące i terapia pacjenta oparta o filozofię i terminologię ICF; 4) praktyczne zastosowanie wybranych metod fizjoterapeutycznych (np. PNF, Bobath dla dorosłych, metoda wymuszania ruchu (CIT), neuromobilizacje).

Czas trwania kursu: 40 godzin dydaktycznych (5 dni roboczych)


Forma realizacji kursu: stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Your Instructor

bottom of page