top of page

Metody diagnostyczne w zaburzeniach statycznych ciała u dzieci i młodzieży 

Price

915

Duration

15-17.03.2024

Enroll

About the Course

Cel kursu:

1) Zapoznanie z nowoczesnymi metodami oceny postawy ciała u dzieci i młodzieży.


Zakres wiedzy teoretycznej:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzęL

1) edukacja i reedukacja posturalna;

2) kształtowanie się postawy ciała w ontogenezie. Symetria i asymetria człowieka. Anatomia człowieka;

3) biomechaniczna analiza postawy ciała;

4) podstawowa charakterystyka wad postawy ciała: etiologia, skutki, profilaktyka wad postawy ciała: w płaszczyźnie strzałkowej, wad klatki piersiowej; wad kończyn dolnych i stóp; boczne skrzywienia kręgosłupa;

5) obiektywne i subiektywne metody oceny postawy ciała i stabilności;

6) metody oceny wysklepienia i wydolności stóp;

7) komputerowe badania postawy ciała;

8) stabilografia dynamiczna;

9) stabilografia statyczna.


Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć przedstawione poniżej umiejętności:

1) umiejętność przeprowadzenia badania postawy ciała u dzieci i młodzieży metodami obiektywnymi i subiektywnymi;

2) umiejętność oceny zdolności układu mięśniowo-szkieletowego do utrzymywania stabilnej pozycji ciała;

3) umiejętność oceny i diagnostyki mechanizmu utrzymywania równowagi oraz innych działań ruchowych.


Czas trwania kursu: 24 godziny dydaktyczne (3 dni robocze)

Forma realizacji kursu: stacjonarnie. Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Your Instructor

Katarzyna Glibov

Katarzyna Glibov

dr n.med. Katarzyne Glibov, specjalista fizjoterapii, Klinika Chorób Wewnętrznych, Rehabilitacji i Medycyny Fizykalnej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

bottom of page