top of page

Etyka, deontologia i prawo, online

Price

Duration

06.07.2024

Enroll

About the Course

Cele kursu:

1) wprowadzenie w zagadnienia etyczne: przedmiot materialny i formalny etyki jako nauki; 2) odpowiedzialność cywilna pracowników służby zdrowia: prawo i jego źródła, stosunek prawny, problemy odpowiedzialności w przypadkach zespołowego działania w medycynie, międzynarodowe uwarunkowania prawne w zawodzie fizjoterapeuty; 3) system wartości - szanowanie wartości, obyczajów, wierzeń religijnych: hierarchia wartości - konflikty wartości, humanistyczne wartości fizjoterapeuty; 4) podstawowe koncepcje etyczne: a) etyka indywidualna i społeczna, b) egzystencjalizm i personalizm, c) etyka niezależna, d) aspekty moralne pracy fizjoterapeuty w świetle koncepcji etycznych, e) zasady deontologii - stosunek do życia ludzkiego i godności ludzkiej, f) znaczenie norm prawnych i moralnych; 5) etyczne aspekty ludzkiego działania: etyczne aspekty podejmowania decyzji w różnych warunkach, wybrane zagadnienia z bioetyki - eksperyment medyczny, przeszczepy komórek, tkanek, narządów, eutanazja, interwencje medyczne związane z reprodukcją, wybrane zagadnienia z inżynierii genetycznej. Zakres wiedzy teoretycznej:  W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę: 1) określenie źródła prawa; 2) rozpoznawanie problemów etyczno-deontologicznych w pracy własnej i całego zespołu terapeutycznego; 3) wspieranie współpracowników w rozwiązywaniu dylematów moralnych; 4) korzystanie z przepisów prawnych w interesie własnym i podopiecznego. Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć przedstawione poniżej umiejętności: 1) respektowania praw człowieka; 2) przewidywania, rozpoznawania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych będących dylematami moralnymi; 3) wspierania w rozwiązywaniu sytuacji stwarzających dylematy moralne; 4) analizowania własnych zasad etycznych; 5) upowszechniania i stosowania aktów prawnych w działalności zawodowej; 6) uzyskania wysokiej oceny społecznej i dbania o morale zawodu.


Czas trwania kursu: 8 godzin dydaktycznych (1 dzień roboczy)


Forma realizacji kursu: online


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.


Your Instructor

bottom of page