top of page

Diagnostyka i fizjoterapia w geriatrii i medycynie paliatywnej

Price

915

Duration

6-8.12.2024

Enroll

About the Course

Cele kursu:

1) uzyskanie przez fizjoterapeutę wiedzy w zakresie: podstawowych pojęć z zakresu geriatrii i opieki paliatywnej, fizjologii i patologii starzenia się, najczęstszych chorób występujących w wieku podeszłym i u osób objętych opieką paliatywną, zasad leczenia, pielęgnacji i usprawniania w geriatrii i opiece paliatywnej; 2) nabycie praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia procesu postępowania fizjoterapeutycznego u osób w podeszłym wieku i objętych opieką paliatywną; 3) nabycie umiejętności pracy w zespole wielodyscyplinarnym (lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta i inni profesjonaliści zdrowia) pracującego z pacjentami w podeszłym wieku i objętych opieką paliatywną. Zakres wiedzy teoretycznej:  W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę: 1) geriatria – problematyka ogólna (wiek biologiczny a wiek metrykalny, teorie starzenia, relacje osoby w wieku geriatrycznym ze społeczeństwem, genetyka okresu starzenia, sytuacja zdrowotna w okresie geriatrycznym); 2) naturalny przebieg zmian zachodzących z wiekiem w wybranych układach i narządach (układ krążenia, układ oddechowy, układ moczowy, układ nerwowy, układ ruchu); 3) wybrane problemy patologiczne okresu starzenia (choroba niedokrwienna serca, przewlekła niewydolność krążenia, nadciśnienie tętnicze, układ oddechowy, układ moczowy); 4) wybrane problemy patologiczne okresu starzenia –„wielkie problemy geriatryczne” (zmiany w układzie nerwowym, choroba Alzhaimera, choroba Parkinsona); 5) odrębności zaburzeń psychicznych okresu starczego (depresja, zespoły lękowe, choroby psychosomatyczne, majaczenie); 6) zespoły otępienne i zaburzenia zachowania – rodzaje, przyczyny, diagnostyka, różnicowanie, leczenie; 7) samobójstwa w wieku podeszłym (przyczyny, przeciwdziałanie); 8) toksykologia okresu geriatrycznego (zmiany metabolizmu leków zachodzące z wiekiem, geneza najczęstszych zatruć w wieku podeszłym); 9) problemy fizjoterapeutyczne w okresie geriatrycznym (problemy z układem ruchu w wieku podeszłym, hipokinezja – przyczyny i skutki, otyłość pacjenta problem fizjoterapeuty, zmiany zwyrodnieniowo-zniekształceniowe, osteoporoza); 10) praca fizjoterapeuty z osobą w wieku geriatrycznym (podstawowe techniki, wykonywane w pracy z osobą w wieku podeszłym, terapia zajęciowa); 11) aktywność ruchowa w wieku podeszłym, programy aktywności ruchowej, aktywność ruchowa jako przeciwdziałanie problemom zdrowotnym wieku starczego. Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć przedstawione poniżej umiejętności: 1) umiejętność oceny stanu ogólnego pacjenta geriatrycznego w trakcie fizjoterapii; 2) umiejętność określania celów i zasad stosowania prewencji pierwotnej i wtórnej w chorobach w wieku geriatrycznym; 3) umiejętność stosowania wysiłku fizycznego u osób w wieku geriatrycznym, 4) umiejętność rozpoznawania zaburzeń psychicznych u chorych w wieku starczym.

Czas trwania kursu: 24 godziny dydaktyczne (3 dni robocze)


Forma realizacji kursu: stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Your Instructor

bottom of page