top of page

Diagnostyka i fizjoterapia pacjenta psychiatrycznego

Price

550

Duration

14.12.2024

Enroll

About the Course

Cele kursu:

1) przedstawienie podstawowych objawów i zaburzeń psychicznych. Zapoznanie z klasyfikacją chorób psychicznych: DSM, ICD-10; 2) omówienie zmian w układzie ruchu w chorobach psychicznych. Uboczne skutki stosowania leków psychotropowych; 3) omówienie podstawowych przeciwwskazań do fizjoterapii w chorobach psychicznych; 4) zapoznanie ze specyfiką pacjentów psychiatrycznych - sposób podejścia do chorego psychicznie. Zaburzenia w kontaktach interpersonalnych; 5) przełamywanie stereotypów związanych z pacjentami psychiatrycznymi i systemem opieki psychiatrycznej. Uwrażliwienie na ich potrzeby i problemy dnia codziennego. Zakres wiedzy teoretycznej:  W czasie kursu fizjoterapeuta powinien opanować przedstawioną poniżej wiedzę: 1) definicja i elementy składowe zdrowia psychicznego; 2) psychopatologia i syndromologia ogólna. Objawy zaburzeń psychicznych. Klasyfikacje chorób psychicznych: DSM, ICD-10; 3) zagadnienia prawne ochrony zdrowia psychicznego; 4) leczenie chorób psychicznych: metody biologiczne, psychologiczne i społeczne; 5) rehabilitacja w psychiatrii: swoistość chorób psychicznych, cele i zasady rehabilitacji psychiatrycznej. Rola fizjoterapeuty w zespole terapeutycznym.

Wykaz umiejętności praktycznych:

W czasie kursu fizjoterapeuta powinien nabyć przedstawione poniżej umiejętności: 1) umiejętność nawiązania werbalnego, pozawerbalnego i emocjonalnego kontaktu z pacjentem, prowadzenia obserwacji stanu psychicznego i przeprowadzenia wywiadu. Specyfika relacji pacjent – fizjoterapeuta; 2) umiejętność prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych doboru pod kątem indywidualnych potrzeb pacjenta psychiatrycznego; 3) wskazanie możliwości i zakresu oddziaływań rehabilitacyjnych w poszczególnych jednostkach chorobowych; 4) umiejętność rozpoznawania sytuacji klinicznych, z koniecznością konsultacji psychiatrycznej, psychologicznej lub neuropsychologicznej, celem modyfikacji leczenia i planowanego procesu rehabilitacji.

Czas trwania kursu: 8 godzin dydaktycznych (1 dzień roboczy)


Forma realizacji kursu: stacjonarnie.


Forma zaliczenia kursu: potwierdzenie uczestnictwa w kursie oraz zaliczenie sprawdzianu z zakresu wiedzy objętej programem kursu.

Your Instructor

bottom of page